Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

1. Informació legal.

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, s’informa l’usuari que aquesta pàgina pertany a EULEN, S.A. (la pàgina web corporativa de la qual s’ubica a l’adreça www.eulen.com), que és la societat matriu del Grup EULEN, format per:
 
EULEN, S.A.:
Domicili social: Av. Lehendakari Aguirre, 29, Bilbao (Biscaia)
CIF: A28517308
nscrita al Registre Mercantil de Biscaia, tom BI-747 de la secció general de societats, foli 152 revers, full número BI-5581-A.

EULEN SEGURIDAD, S.A.:
Domicili social: C/ Gobelas, 29, Madrid
CIF: A28369395
Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 14043, foli 97, secció 8, full M-49261.

FLEXIPLAN, SOCIEDAD ANONIMA, EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL:
Domicili social: C/ Gobelas, 29, Madrid
CIF: A79406575
Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 164 general, foli 135, full M-3309.

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.:
Domicili social: C/ Gobelas, 29, Madrid
CIF: A79022299
Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 2799, foli 207, secció 8, full M-48228.

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PROTECCION, INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. (PROINSA):
Domicili social: C/ Gobelas, 29, Madrid
CIF: A28904837
Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 3050, foli 1, secció 8, full M-51179.

INSTITUTO EULEN DE FORMACION, S.A.:
Domicili social: C/ Gobelas, 29, Madrid
CIF: A78387172
Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 1846, foli 162, full M-33268.

EULEN INTEGRA, S.A.:
Domicili social: C/ Gobelas, 29, Madrid
CIF: A83672113
Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 18.918, foli 129, secció 8, full M-330247.

CODELCO MERCANTIL, S.A.:
Domicili social: C/ Gobelas, 29, Madrid
CIF: A08309114
Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 21.427, foli 124, secció 8, full M-381079.

EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.A.:
Domicili social: C/ Gobelas, 29, Madrid
CIF: A84123421
Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 20.500, llibre 0, foli 156, secció 8, full M-362798.

EULEN CORPORATE, S.L.:
Domicili social: C/ Gobelas, 29, Madrid
CIF: B85512671
Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 25.866, llibre 0, foli 127, secció 8, full M-466250.

2. Àmbit.

Aquestes condicions generals regulen l’accés i l’ús dels diversos continguts i serveis inclosos o accessibles a través del lloc web desenvolupat per les empreses del GRUP EULEN (d’ara endavant, "GRUP EULEN"), localitzat a l’adreça www.eulen.com (d’ara endavant, "el lloc web").

3. Usuaris.

La utilització del lloc web i de qualsevol dels seus serveis atribueix la condició d’usuari i l’acceptació sense reserves de cap classe de totes i cadascuna d’aquestes condicions generals, així com aquelles condicions particulars que, si és el cas, regeixin la utilització del lloc web o dels serveis que hi estiguin vinculats. Si l’usuari decideix no acceptar de manera total o parcial aquestes condicions, s’ha d’abstenir d’accedir al lloc web i d’utilitzar els seus continguts o serveis.

4. Serveis oferts.

El GRUP EULEN ofereix a través del lloc web els serveis següents:

1. Informació sobre el GRUP EULEN i els seus serveis, productes i instal·lacions.

2. Informació sobre els sectors d’activitat en què estan presents les empreses del GRUP EULEN.

3. Resum de notícies d’interès.

4. Ofertes d’ocupació.

5. Ofertes de formació.

6. Possibilitat de contactar amb les empreses del Grup per sol·licitar informació, fer algun suggeriment o presentar una sol·licitud d’ocupació.

7. Posada a disposició d’un catàleg de productes i serveis en condicions especials per als usuaris del lloc que compleixin les condicions que, a aquest efecte, es detallen per a cadascun dels productes o serveis oferts.

GRUP EULEN es reserva el dret de retirar, modificar o ampliar, sense avís previ, els serveis prestats.

Llevat que s’indiqui una altra cosa, els serveis oferts pel GRUP EULEN per mitjà d’aquest lloc web tenen caràcter gratuït. No obstant això, el GRUP EULEN pot, simplement si és la seva voluntat, deixar de prestar gratuïtament tot o part dels serveis i exigir, a partir del moment en què adopti aquesta decisió, un preu o una contraprestació.

Els béns o serveis prestats a canvi d’un preu queden sotmesos a condicions particulars que prevalen sobre aquestes condicions generals i a un procediment de contractació plenament transparent. En el cas que l’usuari decideixi adquirir algun bé o servei no gratuït, rebrà complida informació de les condicions i del procediment de contractació abans de l’acceptació definitiva.

5. Obligacions de l’usuari.

Pel simple accés al lloc web o a qualsevol dels seus serveis vinculats, l’usuari s’obliga a utilitzar-los d’una manera diligent i correcta, d’acord amb aquestes condicions i de conformitat amb la llei, la moral i l’ordre públic, i assumeix, entre d’altres, les obligacions següents:

1. No utilitzar els continguts ni, en particular, la informació obtinguda a través del lloc web per trametre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda o amb qualsevol altre fi comercial, o per recollir o emmagatzemar dades personals.

2. Abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) del GRUP EULEN, de cadascuna de les seves empreses o de tercers, que figurin al lloc web i en cadascun dels diversos serveis que s’hi ofereixen.

3. Així mateix, l’usuari s’ha d’abstenir d’eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts pel GRUP EULEN o per tercers, ja sigui al lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través seu, per a la protecció dels seus drets.

4. No fer servir ni aplicar recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals els usuaris es puguin beneficiar, d’una manera directa o indirecta, amb lucre o sense, de l’explotació no autoritzada dels continguts o serveis del lloc web.

5. No introduir, emmagatzemar ni difondre mitjançant el lloc web o per mitjà de qualsevol dels serveis que hi estiguin vinculats cap programa d’ordinador, dada, virus o codi i, en general, abstenir-se de dur a terme actuacions que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web, els equips, els sistemes, les xarxes, els programes, les dades o les informacions de GRUP EULEN, els seus proveïdors, qualsevol usuari o, en general, qualsevol tercer, o impedir la normal utilització o el gaudi del lloc web o dels serveis que hi estiguin vinculats.

6. Respondre dels danys i els perjudicis que puguin patir GRUP EULEN, els seus treballadors, proveïdors, clients, altres usuaris i tercers en general com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes condicions o de les particulars que siguin d’aplicació als serveis vinculats al lloc web, amb l’obligació de mantenir indemne GRUP EULEN, treballadors, clients i proveïdors davant de qualsevol reclamació, demanda o sanció que pugui ser formulada o imposada com a conseqüència directa o indirecta de l’incompliment esmentat

6. Propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari reconeix i accepta expressament la titularitat de les empreses del GRUP EULEN sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web i els elements que l’integren.

A título meramente enunciativo, dicha titularidad abarca: la página en sí, pantallas, la información y materiales incluidos en el mismo, la estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos, los programas de ordenador, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, programas de ordenador (“Software”), bases de datos, tecnología, equipos informáticos, know-how, marcas, signos distintivos, logos, nombres de domino y, en general, cualquier clase de creación o material accesible a través del sitio web.

El usuario reconoce y acepta, asimismo, la existencia de derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros sobre parte de los elementos anteriormente mencionados, que igualmente se obliga a respetar.

A títol purament enunciatiu, aquesta titularitat abasta el següent: la pàgina mateixa, les pantalles, la informació i els materials inclosos, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels continguts, els programes d’ordinador, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so i/o imatge, fotografies, gravacions, programes d’ordinador (programari), bases de dades, tecnologia, equips informàtics, know-how, marques, signes distintius, logotips, noms de domini i, en general, qualsevol classe de creació o material accessible a través del lloc web.
L’usuari reconeix i accepta, així mateix, l’existència de drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers sobre part dels elements esmentats anteriorment, que igualment s’obliga a respectar.
L’únic ús del lloc web, els seus continguts i serveis que el GRUP EULEN autoritza és el personal de cadascun dels usuaris, sense que els estigui permès fer, ni directament ni indirectament, una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements i informació obtinguts a través seu. En conseqüència, l’usuari només pot descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web per al seu ús privat, i sempre que això no infringeixi el copyright ni cap altre dret de GRUP EULEN. Aquesta autorització de còpia privada no implica la concessió de cap llicència o dret d’explotació a favor de l’usuari.

Llevat d’autorització expressa del GRUP EULEN o, si s’escau, dels tercers titulars, l’usuari no pot reproduir, transformar, modificar, desassemblar, fer enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, exhibir, transmetre, retransmetre, digitalitzar, traduir, adaptar, posar a disposició o permetre l’accés al públic mitjançant qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits als paràgrafs anteriors.

7. Protecció de dades personals.

Per mitjà d’aquesta pàgina web, les empreses del GRUP EULEN (www.eulen.com) recullen dades personals dels usuaris o clients que consenten lliurar-les.

Els usuaris s’han d’abstenir d’introduir a través del lloc web dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o l’afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals.

Les empreses del GRUP EULEN es comprometen al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de conservar-les i custodiar-les a través de mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzativa, que en garanteixin la seguretat, n’evitin l’alteració, la pèrdua, el deteriorament, el tractament o l’accés no autoritzats i els possibles riscos a què puguin estar exposats. Per la seva banda, l’usuari assegura la veracitat de la informació que subministri i es compromet a actualitzar-la en el cas que tingui alguna modificació.

L’usuari que lliura les seves dades personals a les empreses del GRUP EULEN consent que aquestes dades siguin recollides, conservades i tractades de conformitat amb el que estableixen aquestes condicions i les polítiques de privacitat que s’indiquen tot seguit, de manera que qualsevol usuari que no vulgui que les seves dades siguin tractades de la manera esmentada no les ha d’introduir.

Si vostè vol conèixer les polítiques de privacitat de les dades personals recollides a través d’aquesta web, faci clic a l’enllaç corresponent:

1.    Política de privacitat aplicable a formació i selecció (“TROBA LA TEVA OCUPACIÓ”): enllaç protecció dades SELECCIÓ: https://selección.eulen.com/es/informacion-materia-proteccion-datos-selección-personal/

2.    Política de privacitat aplicable a relacions comercials (“CONTACTE”): https://selección.eulen.com/es/contacto/

8. Galetes.

Les galetes són fitxers de text que el lloc web envia al navegador i que s’emmagatzemen a l’equip de l’usuari amb la finalitat d’emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que es fa des d’aquell equip (ordinador, telèfon mòbil, tauleta, etc.).

La nostra web utilitza galetes pròpies i de tercers amb la finalitat de millorar els serveis de navegació. Vostè pot rebutjar o deshabilitar l’ús de les galetes per mitjà de les opcions del navegador, tal com s’indica en aquest document.

En aquest sentit, el GRUP EULEN, en compliment del que preveu la Llei de servei de societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), modificada recentment pel Reial decret-Llei 13/2012, de 30 de març, que transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2002/58/CE, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, informa l’usuari d’una manera clara i completa que la seva pàgina web (www.eulen.com) utilitza galetes de tercers com, per exemple, Google Analytics, Quantcast, Adroll, AppNexus i ic.tynt, necessàries per a la prestació dels seus serveis.

Aquestes galetes són utilitzades pel GRUP EULEN amb la finalitat de rastrejar informació de l’usuari que navega a la pàgina, recopilar informació de l’usuari i millorar la qualitat dels serveis prestats.

En funció de la seva permanència i de la finalitat per a la qual s’utilitzin les dades obtingudes amb les galetes, n’hi ha de tipus diferents.

Així, inicialment les galetes poden ser “de sessió”, que expiren quan l’usuari acaba la navegació i tanca l’explorador, i “permanents”, que expiren quan hagin complert la funció per a la qual estan concebudes, o quan l’usuari les esborra.

Igualment, segons la finalitat per a la qual s’utilitzen, les galetes poden ser:

Galetes analítiques: Les galetes analítiques recullen informació per avaluar l’ús que vostè fa de la web i la seva activitat general. L’analítica de la web és el mesurament, la recol·lecció, l’anàlisi i la creació d’informes de les dades d’Internet amb el propòsit d’entendre i optimitzar l’ús del lloc web.

Galetes socials: Les galetes socials són necessàries per a les xarxes socials externes (Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Discus, etc.). La seva funció és controlar la interacció amb els widgets socials dins de la pàgina.

Galetes d’afiliats: Les galetes d’afiliats permeten fer un seguiment de les visites procedents d’altres webs amb les quals el GRUP EULEN té un contracte d’afiliació.

Galetes de publicitat i comportamentals: Les galetes de publicitat i comportamentals recullen informació sobre les seves preferències i eleccions personals en aquest lloc web. Permeten adequar el contingut de la publicitat perquè sigui rellevant per a l’usuari i per evitar mostrar anuncis que l’usuari ja hagi vist.

Galetes tècniques: Les galetes tècniques són les estrictament necessàries per a l’ús d’aquest lloc web, permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o els serveis que conté.

Galetes de personalització: Són les que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides al seu terminal o definides per l’usuari mateix. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del terminal i la configuració regional des de la qual s’accedeix al servei.

Galetes de tercers: En algunes pàgines web es poden instal·lar galetes de tercers, que permeten gestionar i millorar els serveis oferts.

La llista de galetes utilitzades es pot modificar en funció de la incorporació o l’exclusió de serveis a les webs i les aplicacions.

Per gestionar l’activitat de les galetes des del seu equip, vostè pot acceptar-les expressament, bloquejar-les o eliminar-les. En el cas que no ho faci i continuï navegant a la web, entendrem que les accepta.

Si vol retirar en qualsevol moment el seu consentiment a l’ús de galetes, ha d’eliminar les emmagatzemades al seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) mitjançant els ajustos i les configuracions del seu navegador d’Internet.

Per conèixer la manera de configurar la gestió de galetes al seu navegador, pot consultar els següents enllaços dels principals navegadors i dispositius

Per a Internet Explorer™:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Per a Chrome™:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

Per a Firefox™:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-l...

Per a Opera™:
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Per a Android:
https://support.google.com/android/?hl=es

Per a Windows Phone:
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-ot...

Per a Blackberry:
http://docs.blackberry.com/es-es/smartphone_users/deliverables/33266/Turn _off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

El bloqueig de l’ús de galetes en la navegació pot fer que alguns serveis o funcions del lloc web no estiguin disponibles.

9. Garanties i responsabilitats.

El GRUP EULEN fa tots els esforços necessaris per garantir la disponibilitat i la continuïtat del lloc web, així com dels serveis que hi estan vinculats. Tanmateix, el GRUP EULEN no pot garantir que el lloc web i els serveis vinculats funcionin correctament en tot moment ni que l’usuari hi pugui accedir i els pugui utilitzar d’una manera ràpida, ininterrompuda i lliure d’errors. De la mateixa manera, el GRUP EULEN no atorga cap garantia quant a la idoneïtat i el contingut del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats per a la satisfacció de les necessitats específiques de l’usuari.

El GRUP EULEN actuarà diligentment segons els usos generals acceptats en el sector per evitar la presència al lloc web o en algun dels serveis que hi estan vinculats de virus o altres elements lesius que puguin causar alteracions al sistema informàtic de l’usuari, els seus documents electrònics o els seus fitxers, però no pot garantir l’absència d’aquests elements, i no és responsable pels danys i perjudicis que això pugui ocasionar.

El GRUP EULEN no controla, ni fa propis, ni garanteix l’exactitud, la qualitat, la veracitat, la fiabilitat o la idoneïtat de les informacions i els serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web. De la mateixa manera, no controla ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web.
El GRUP EULEN no garanteix la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud o la veracitat dels continguts i serveis disponibles en llocs pertanyents o gestionats per tercers a què l’usuari pugui accedir mitjançant dispositius tècnics d’enllaç (enllaços) des del lloc web. El GRUP EULEN no controla el contingut d’aquests llocs web ni ofereix ni comercialitza els productes i serveis disponibles als llocs web així enllaçats, ni assumeix, per tant, cap responsabilitat en aquest sentit.

10. Hipervincles.

El GRUP EULEN només autoritza l’establiment d’hipervincles als seus llocs web quan es facin complint les condicions que es detallen tot seguit.

En el cas que l’usuari vulgui incloure en un lloc web un hipervincle a qualsevol dels llocs web del GRUP EULEN, aquest hipervincle no pot donar lloc a cap confusió amb relació a l’absència de vinculació entre el GRUP EULEN i l’usuari mateix, ni pot induir a creure que qualsevol dels continguts del lloc web de l’usuari han estat fets pel GRUP EULEN o que compten amb la seva aprovació.

La pàgina web en què s’estableixi l’hipervincle no pot contenir cap marca, nom comercial, denominació, logotip ni cap altre signe del qual sigui titular el GRUP EULEN, excepte aquells que figurin a l’hipervincle mateix.

L’usuari ha d’establir l’hipervincle de manera que els usuaris d’Internet que l’utilitzin accedeixin i vegin el contingut íntegre i la configuració que tingui en cada moment la pàgina d’inici del lloc web del GRUP EULEN, sense que aquest contingut, ni en tot ni en part, aparegui emmarcat pel lloc web en què s’inclogui l’hipervincle o per qualsevol dels seus continguts, i sense que el contingut del lloc del GRUP EULEN aparegui inserit o sobreposat o aparegui de qualsevol manera juntament amb altres continguts, ja siguin informatius, publicitaris o de qualsevol altra mena que no siguin els propis de la pàgina d’inici del GRUP EULEN. En aquest sentit, no es faran operacions de framing ni cap altra operació que impedeixi als usuaris d’Internet que utilitzin l’hipervincle poder veure el lloc web del GRUP EULEN en les mateixes condicions en què el veuria qualsevol altre usuari que hi hagués tingut accés directament.

L’usuari s’ha d’abstenir d’efectuar cap actuació que pugui donar com a resultat una desviació de trànsit del lloc del GRUP EULEN. En particular, l’usuari s’ha d’abstenir d’introduir, ja sigui com a metaetiqueta o d’alguna altra manera, al codi font del seu lloc web qualsevol paraula clau que identifiqui un contingut o producte propi del GRUP EULEN i la inclusió de la qual no resulti justificada per l’existència de continguts o productes similars de l’usuari.

Queda prohibit l’establiment d’hipervincles des de llocs web que incloguin continguts, vincles, publicitat o qualsevol altre material que pugui danyar la imatge del GRUP EULEN, incloent-hi, en particular, els materials contraris a la llei, a l’ordre públic o als costums generalment acceptats; que infringeixin drets de tercers; que denigrin els productes del GRUP EULEN o dels seus competidors; sexuals o violents; que promoguin qualsevol mena de discriminació racial, sexual, religiosa, d’edat o d’orientació sexual, i qualsevol altre contingut que a lliure criteri del GRUP EULEN no resulti compatible amb els drets, la imatge o els interessos del GRUP EULEN.

11. Fur.

Amb renúncia expressa al seu propi fur, les empreses del GRUP EULEN i els usuaris del lloc web sotmeten qualsevol qüestió litigiosa sorgida o que pugui sorgir als jutjats i tribunals del lloc de residència de l’usuari, sempre que sigui persona física i tingui la seva residència a Espanya, i als de Madrid capital en qualsevol altre cas.