INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Responsable: EULEN, S.A. - CIF: A 28517308, Gobelas, 29 - 28023 Madrid, www.eulen.com, protecciondedatos@eulen.com

Delegat de protecció de dades: Director de Protecció de dades Grup EULEN, delegadoprotecciondatos@eulen.com, Gobelas, 29 - 28023 Madrid.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Impartir formació per a l’ocupació i desenvolupar processos de selecció per a entitats públiques o privades que operin en els sectors de les finances, assegurances, hoteleria, oci, construcció, formació, educació, serveis, agrari, industrial, comunicacions, audiovisual, salut o assistencial, i amb la finalitat que les empreses per a les quals es duu a terme la selecció puguin acreditar davant potencials clients que disposen de candidats suficients i degudament capacitats per abordar les prestacions que hagin estat ofertes a aquests clients.

És voluntari el lliurament de les dades?

El lliurament de les dades a les empreses del GRUP EULEN és completament voluntari, però si no les subministra, no podrà participar en els processos de selecció o en les activitats de formació.

Quines dades personals recopilem sobre vostè?

Recopilem les dades personals que ens proporciona com a part del seu registre i qualsevol dada personal addicional que ens proporcioni per actualitzar les seves dades de registre. Es tracta de dades les dades de contacte —nom, cognoms, correu electrònic, empresa, càrrec i dades de contacte professional, número de telèfon fix i de telèfon mòbil, i altres dades de contacte— i dades incloses al seu currículum, així com dades relatives a la seva formació, experiència laboral i les recollides en qualssevol de les proves competencials i/o de coneixement que calguin per adequar la idoneïtat de la seva candidatura al lloc de treball ofert (per exemple, proves de coneixements d’idiomes o de comptabilitat, proves d’aptituds numèriques, verbals o de raonament, assessment center, entrevistes de selecció). És possible que es tracti la dada del certificat de discapacitat en el cas que el tingui i el vulgui lliurar per a les empreses que volen contractar persones amb discapacitat amb la finalitat de complir la normativa vigent.

Del tractament de les seves dades és possible obtenir el seu perfil professional.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Interès legítim de la nostra empresa per seleccionar treballadors per a ella i per a les empreses del Grup EULEN. Interès legítim de la nostra empresa per dedicar-se a les activitats de selecció de personal i formació per a l’ocupació.

Interès legítim de les empreses que demanen la prestació de serveis de selecció de personal per contractar personal i acreditar davant potencials clients que disposen de recursos humans prou capacitats per prestar els serveis que ofereixin.

Contractes subscrits amb els nostres clients per a la prestació de serveis de selecció de personal i formació per a l’ocupació.

El consentiment que li sol·licitem.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Fins que vostè revoqui el consentiment atorgat o fins que transcorrin dos anys des de l’última actualització de les seves dades o l’últim contacte mantingut entre vostè i la nostra empresa.

A qui es comunicaran les seves dades?

A les empreses del Grup EULEN (www.eulen.com).

A les empreses per a les quals es duen a terme els processos de selecció i a les empreses per a les quals aquestes últimes hagin de prestar els serveis en els quals vostès intervindrien si fossin seleccionats.

A les autoritats judicials i administratives competents i comunicacions exigides o expressament previstes a la normativa aplicable.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè té dret a:

  • Revocar el consentiment.
  • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Sol·licitar-ne la rectificació o la supressió.
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades.
  • A la portabilitat de les dades.
  • A presentar reclamacions davant el delegat de protecció de dades.
  • A presentar reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Vostè pot exercitar els seus drets per mitjà de correu ordinari o electrònic adreçat a EULEN, S.A. - CIF: A 28517308, Gobelas, 29 - 28023 Madrid, www.eulen.com, protecciondedatos@eulen.com.